Regulamin

REGULAMIN FIZJOPILATES STUDIO

§1
Postanowienia ogólne

1. Uczestnictwo w zajęciach/zakupienie karnetu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem.
2. Każdy nowy klient ma obowiązek wypełnić Kartę Klienta FizjoPilates Studio.
3. W przypadku dolegliwości zdrowotnych, uczestnik jest zobligowany poinformować instruktora o swoim stanie zdrowia przed rozpoczęciem zajęć oraz w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności.
4. Uczestnik zobowiązany jest do zgłaszania trenerowi ciąży, a w wypadku woli uczestniczenia w zajęciach przed ukończeniem 12 tygodnia ciąży, przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach.
5. Uczestnik korzysta z zajęć grupowych/indywidualnych na własną odpowiedzialność.
6. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach za pisemną zgodą opiekuna prawnego lub w jego obecności.
7. Ze względów higienicznych oraz komfortu zajęć na sali ćwiczeń, klienci są zobligowani korzystać ze stroju przeznaczonego do ćwiczeń, zmiennego obuwia/skarpetek oraz w, razie potrzeby, własnego ręcznika.
8. Odzież wierzchnia pozostawiona jest w szatni.
9. Studio nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.
10. Nie zaleca się spożywać posiłku na minimum 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć.

§2
Płatności i karnety

1. Karnet jest dowodem wpłaty.
2. Jedno wejście na karnecie to pojedyncze wejście na zajęcia.
3. Karnet jest imienny i nikt inny nie jest upoważniony do korzystania z niego.
4. Bezpłatne odwołanie uczestnictwa w zajęciach indywidualnych jest możliwe na 24h przed rozpoczęciem się ćwiczeń. W przypadku przekroczenia czasu, potrącane jest 100% z ceny za pojedyncze wejście (cena zależna od karnetu).
5. Karnety na zajęcia grupowe są ważne odpowiednio 5, 9 i 10 tygodni od daty zakupu (szczegóły w cenniku). Zajęć niewykorzystanych nie przepisujemy na kolejny okres czasu i nie zwracamy za nie pieniędzy. Niewykorzystane w karnecie zajęcia można odrobić w ciągu kolejnych 30 dni, po uzgodnieniu tego z trenerem i pod warunkiem posiadania ważnego karnetu na bieżący okres czasu.
6. W celu rezerwacji miejsca/godziny na zajęcia grupowe/indywidualne, konieczne jest skontaktowanie się z instruktorem danych zajęć.

§3
Postanowienia końcowe

1. W Studio zabrania się:
                – spożywania alkoholu i innych używek
                – obraźliwego i głośnego zachowywania się w stosunku do innych klientów czy instruktorów
                – niszczenie mienia Studia lub osób prywatnych
                – używania sprzętu Pilates w inny sposób niż jest do tego przeznaczony lub bez opieki instruktora
2. Wszelkie uwagi i zażalenia prosimy kierować osobiście do instruktorów lub mailowo: fizjopilates@gmail.com
3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.
4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.